Eddig 1 hozzászólás érkezett.
Címkék:
Ősmagyar hitvilág, Ősmagyarok
A hit és a származástudat mindig összefüggöt. Lássuk, mire jutott a hitnélküli modern kor, a maga tudományos vívmányival. Ne feledjük, - de hiszen környező országok népei ez nem is feledtetik - hogy egy nép mindig abban az eredetben hisz, amit elhitetnek vele. Márpedig kerek 200 év szívósan átpolitizált történelemtanítása megtette mára nehezen visszafordítható hatását. A helyzet az, hogy amíg mások hamis eredetmondákat gyártottak saját népük dicsőségére, addig velünk a meglévőt is tagadtatták. 

A hit és a származástudat mindig összefüggöt. Lássuk, mire jutott a hitnélküli modern kor, a maga tudományos "vívmányival". Ne feledjük, - de hiszen környező országok népei ez nem is feledtetik - hogy egy nép mindig abban az eredetben hisz, amit elhitetnek vele. Márpedig kerek 200 év szívósan átpolitizált történelemtanítása megtette mára nehezen visszafordítható hatását. A helyzet az, hogy amíg mások hamis eredetmondákat gyártottak saját népük dicsőségére, addig velünk a meglévőt is tagadtatták. 

 

 

Egészen addig (a sokszor áldatlan körülmények közt őrzött) honfoglaláskori csontmaradványok antropológiai rendszerezésére kísérlet sem történt. Agenetikai kutatások viharos fejlődése már az ezredforduló terméke, és bár az őstörténeti alkalmazás átpolitizáltsága mit sem változott, ám írni már engedélyezett róla. Azonban csekély e lehetőség, amikor a média a kezdetben kizárólag a Petőfi kutatások körül tomboló indulatok prezentálásával foglalkoziott, ma már azzal sem. Ezek szerint még mindig kockázatos e téma? Azért, mert az eredmények sokakban vegyes érzéseket keltenek? Mi rossz lehet abban, ha bebizonyosodik, hogy a magyarság jelentős része mindig a Kárpátok közt élt, a másik jelentős része a Kaukázus és a Turáni Alföld szülötte, a többi meg belső-ázsiai? Ez politiai érdekeket sért? Milyeneket? 

"Marker-gén" vizsgálatok

"Az alaki embertani vizsgálatokkal párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerülnek olyan etnikai meghatározásra is alkalmas fehérje, főleg immunológiai (ellenanyag-) vizsgálatok, amelyek objektív módon alkalmasak arra, hogy az összetartozó embercsoportokat kimutassák és a különbözőket egymástól elválasszák. Egyik legjobb módszert Hideo Matsumoto osakai orvosprofesszor dolgozta ki az elmúlt évtizedben. Ezeknek az un. "jelzőgén- vagy markervizsgálatnak" a lényege az, hogy az emberi szervezetben levő ellenanyag-tulajdonságokkal bíró, kémiailag rokon szerkezetű fehérjéket - az úgynevezett immunglobulinokat - alkotó nehéz (H) és könnyű (L) lánc fejlődése az evolúció egy igen korai szakaszában egy közös ősmolekulából, un. prekurzorból indult el, amelynek ismétlődő megújulását egy ugyancsak ősi fehérjét meghatározó gén irányította. Ez a prekurzorlánc a feltételezések szerint 10 000 körüli molekulasúlyú lehetett, és mintegy 300-500 millió évvel ezelőtt már létezett. Ezt a feltételezést jól alátámasztja a különböző nehéz láncok aminosav sorrendjének a könnyű láncokéval való hasonlósága, "homológiája". Az evolúció további útja többszörös génkettőzésen át vezetett és alakította ki az immunglobulinok sok osztályát, alosztályát, könnyű-, és nehéz láncú variánsát. E folyamat terméke az ember négy gamma-globulin (IgG) alosztálya is. Az IgG alosztályok láncainak bioszintézisét önálló, de egymáshoz szorosan kapcsolódó gének ellenőrzik. Az IgG polipeptid-láncainak egyes részeit meghatározó géneknek több változata (allélja) van. E gének termékei az úgynevezett gamma-markerek vagy Gm-antigének, amelyeknek tulajdonságait olyan gének határozzák meg, amelyek nem az X- vagy Y-kromoszómákhoz kötötten öröklődnek, hanem domináns jellegűek, így a heterozigotákban is kimutatható.

A Gm-markerek kutatásának egyik fontos eredménye, hogy a markerek nem véletlenszerűen kombinálódnak és az emberi élet során változatlanok, a Gm-rendszer génjei közötti kicserélődés igen ritka. Ebből következik, hogy ha egy népen - népcsoporton - belül szelekciós tényezők vagy egyéb népesség-genetikai mechanizmusok működésének hatására a Gm-tulajdonságok egy bizonyos gyakorisága kialakul, akkor az nemzedékről nemzedékre átadódik, megőrződik. Egyes embertípusok és azon belül egyes népek, népcsoportok nemcsak abban különböznek egymástól, hogy képviselőik körében milyen gyakorisággal fordulnak elő bizonyos Gm-marker kombinációk, hanem abban is, hogy egyáltalán milyen kombinációk (haplotípusok) fordulnak elő a csoportokhoz tartozó emberek vérszérumában.

Ilyen módszerrel sikerült bebizonyítani a japánok, az ausztrálok eredetét, az indiánok vándorlását és Afrika benépesedését. Magyarország is bekapcsolódott a nagy japán kutatás-hálóba, amelynek hozadékául Hideo Matsumoto és munkatársai arra a megállapításra jutottak - ezt nemzetközileg kötetekben és térképen is publikálták, - hogy az a marker-jelleg, amelynek legnyugatibb elterjedési területe a Kárpát-medencében a magyaroknál van, legkeletebbre Kelet-Turkesztánban a mai ujgurok és jugarok-lakta területen fordul elő, de megtalálható Mongólia egyes délnyugati területein is.

E két népesség között élettani, immunológiai rokonság áll fenn. Nem fordulnak elő ezek a markerek a finneknél és az ugoroknál, de megtaláljuk a mai finnugor népeknél, ezzel a biológia kizárja a magyaroknak a finnekkel és az ugorokkal való közös ősiségét (bármiféle ősi kapcsolatát), ugyanakkor bizonyosságot nyer az a tény, hogy a magyarság átvonult azon a területen, ahol a mai finnugor népek élnek."

Így ír Kiszely István.

Miután végre a Magyar Tudományos akadémiának is volt pénze összesen 27 (!) honfoglaláskor sírból marker géneket lokalizálni, most lássuk, hogyan áll hozzá a hivatalos tudomány és annak média reprezentációja: 

"... A Kárpát-medence lakossága a X-XI. században genetikailag heterogén volt, egyes genetikai vizsgálatok pedig a honfoglalók ázsiai eredetét is alátámasztják - mondta Raskó István, az MTA Szegedi Biológiai Központja Genetikai Intézetének igazgatója egy több éves kutatás eredményeit összegezve.

A Genetikai Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Régészeti Intézetének közös kutatása során tíz magyarországi X-XI. századi temetőt tártak fel, köztük klasszikus honfoglalás kori temetkezési helyeket és a honfoglalás előtt már itt élő népek "köznépi" temetőit.

Raskó István, az MTA Szegedi Biológiai Központja Genetikai Intézetének igazgatója ismertetése szerint összesen 110 csontvázat vizsgáltak meg, ám mindössze 27-ből sikerült azonosításra alkalmas DNS-t nyerni. Összehasonlításképpen 250 mai magyar, illetve Korondon élő székely hajszálaiból is DNS-mintát vettek.

Mint Raskó István kiemelte, a köznépi temetőkből nyert úgynevezett mitokondriális DNS a nyugat-európai populációra jellemző genetikai képet adja. A honfoglalóknál viszont ettől eltérő, kimutathatóan ázsiai eredetű genetikai bélyegeket (markereket) és délkelet-európai jellegzetességeket találtak. Az Y-kromoszóma vizsgálatával is sikerült a honfoglalóknál kifejezetten az ázsiai hatást tükröző, uráli eredetű genetikai bélyeget azonosítani.

"A mai finnugor népeknél nagy százalékban fordul elő ez a marker, szemben a mai magyar és székely férfiakkal: a 250 vizsgált minta közül mindössze egyben, egy székelynél találtuk meg ezt a bélyeget"  (mármint a finn-ugor gént)- mutatott rá a professzor, hozzátéve, hogy a vizsgált honfoglalás kori csontok felénél ugyanakkor megtalálható az uráli eredetű Y-kromoszomális bélyeg. "Bizonyos értelemben ez alátámasztja a honfoglalók ázsiai eredetét" - hangsúlyozta Raskó István.

Ismertetése szerint a ma élő székelyek Y-kromoszómájában egy tipikusan közép-ázsiai eredetű bélyeget is találtak, ami "a történeti kontinuitást" támasztja alá. A magyar és székely populáció rendelkezik továbbá egy anatóliai eredetű Y-kromoszomális markerrel. "A Balkánról került Európába, azonban e bélyeg előfordulási gyakorisága a ma élő magyarságnál és a székelyeknél magasabb, mint a többi európai népnél" - mutatott rá a genetikus. Következtetése szerint a magyarság vándorlása során már "találkozott" ezzel a bélyeggel, az ekkor "kerülhetett be" a magyar populációba.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott projekt keretében a kutatók egyrészt a sejtek energiaszervének a DNS-ét, a kizárólag anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS-t vizsgálták. Az apai öröklődést az Y-kromoszóma segítségével kutatták a tudósok.

És ugyanez a hír a HVG előadásában már teljesen másról szól - mondjuk ki bátran: megdöbbentő pofátlansággal hazudnak már a bevezetőben (!!!):

"Akik a magyarság török, iráni, mezopotámiai eredetének bizonyítását remélték térségünk eddig legkiterjedtebb etnogenetikai vizsgálatától, most bizonyosan csalódnak. A frissen publikált adatokból kiderül, már a honfoglalás idején túlnyomórészt európai volt genetikai állományunk. Akik viszont a népek keletkezését, az etnogenezist illetően nem a meseszerű magyarázatokat, inkább a tényeket kedvelik, számos izgalmas adatot és főleg kérdést köszönhetnek a mostani kutatásnak."

(Ezzel nyit a cikk, és ez a gúnyosan deheroizáló hang bőven elég ahhoz, hogy a továbbiakban ne olvassák el  túl sokan az óvatos megfogalmazású részleteket:)

Mert ugyanitt ezt olvashatjuk:
"...Ám – mint ahogy a mostani kutatás vezetője, Bálint Csanád régész akadémikus írja – „a genetika segítségével sem »fejtettük meg« a magyar eredetkérdést, és az nem is »fejthető meg«”. Csínján kell tehát bánni az egyébként izgalmas új eredmények interpretálásával, és „messzebb menő következtetésekkel egyelőre nem lehet és nem szabad előállni”.

Valamint - eltekintve a vulgár materialista csúsztatástól, már ami a nemzet, nép fogalmát illeti:
"...És főleg, hogy a nép vagy a nemzet történeti konstrukció, a mai értelemben vett nemzetfogalom pedig a XIX. század terméke, genetikailag pedig értelmezhetetlen, különösen így van ez a Kárpát-medencében. Bálint Csanád is leszögezi: a genetikusok populáció-fogalma nem azonos a nép fogalmával."

Mindez egyetlen bizonyítékkal szolgál: a magyarság antropológiája és genetikai kutatása továbbra is az átpolitizáltság áldozata.

Pedig elég lenne egy tömör példával megvilágítani a helyzetet.

Ha ugyanis a baszkok és a svédek ugyanúgy az indogermán népek genetikailag azonos halmazába tartoznak, akkor ugyan milyen következtetést vonhatunk le őstörténetükről?

Gyakorlatilag semmi lényegeset. Azonban ne hagyjuk ennyiben, mert így elkeserítő!

Vizsgáljuk meg azt a bizonyos japán gén-marker térképet nagy nagyításban, és részleteket összevetve:


Most pedig a részleteket nagyítsuk ki Európából:

... aztán a Kárpát-medence és környékéről :

... majd pedig a Caspi mediterrániumból:

És most gondolkozzunk el az összevetésen:

  • A két utolsó térkép mutat tényleges és megdöbbentően nagyfokú azonosságot genetikai eloszlásban.
  • Az a bizonyos fehér szín az "indogermán" százalékarányt képviseli - szintén közel azonos mértékben.
  • Ha összevetjük az MTA szegedi eredményeivel, egymást erősítő tényekre bukkanunk!

Akkor mi a probléma? Miért ez a nagy (és tudománytalanul átpolitizált) szembenállás? Talán azért, mert e két meghatározónak vélt tudományos tábor - illetve annak holdudvara - a neki tetsző adatokra koncentrál: az egyik a belső-ázsiai, a másik az "indogermán" marker-gén eloszlás adataira. A másik fél dillettánsnak, illetve antimagyarnak van minősítve. No és ne feledkezzünk meg egy harmadik táborról se, miszerint az egész emberiség civilizációs bölcsője a Kárpát-medencében ringott...

Itt tartunk még midig - sajnos.

Pedig e két kördiagram "rokonságához" elég volna az "obkektíven" nyitott szem is:... =

 

 

Hozzászólások
Oszd meg a hírt másokkal is!

Hozzászóló neve* (name)

E-mail címe* (E-mail adress)
Hozzászólás* (message)
Biztonsági kód* (safety code)

A hozzászólás nem tartalmazhat HTML kódot. E-mail címe NEM lesz nyilvános!
A hozzászólásokat a támadások kivédése okán a megjelenés előtt moderáljuk. Ezért - a terheléstől függően - némi időbe telhet, amig hozzászólása megjelenik. Köszönjük türelmét!


Köszönjük 1%-os felajánlását és céltámogatásait!
Karahun Örökségvédelmi Alapítvány © 2005-2013
Számlaszám: 72100237-11053411 Külföldről: SWIFT kód: TAKB HU HB
IBAN: hu57721002371105341100000000medcare - 2012.05.08. 08:30
Mindig is éreztem, hogy a kabaros s kazárok felségterülete nem korlátozódott a Kaukázus vidékére. Európa "nyugati" fele sem mentes ettől a "katonás" népelemtől, sőt szerintem a politikai elit, a vezető réteget is ők adták jó ideje (caesar, kajzer - kazár?). Örülök a gondolataidnak, kérdéseidnek. A hivatalosokkal meg az a baj, hogy dogmatikusakká váltak, rugalmasságukat vesztve ragaszkodnak egy megkérdőjelezhető axióma "kifeslett virágaihoz", eredményeihez.